Shaoko Zama

Shoko Zama, began her study of Taiji and Qigong in Japan in 1980 and Hunyuan Taiji in 1989. Shoko has been teaching for 19 years. She is an ATI certified Alexander Technique teacher and brings unique skills to her teaching