Bao Jinghong (Pau)

Pau has trained in Bagua Zhang and the Hunyuan Taiji system for 15 years. He is a graduate of the TSI Yang Sheng Program and is 20th generation Chen Style Taijiquan and 3rd generation Hunyuan Taijiquan Disciple.